Czy lekarz specjalista może zlecić badania?

Nie zabrania się zlecania badań przez lekarzy specjalistów. Co do zasady budżetem powinien zarządzać lekarz POZ i ten lekarz rozlicza badania. Wszystko jednak zależy od wewnętrznych ustaleń podmiotu leczniczego.

Czy konsultacje lekarz specjalista- pacjent mogą odbyć się w formie teleporady?

Wizyty lekarskie muszą odbywać się na podstawie obowiązujących przepisów dotyczących organizacji i realizacji świadczeń POZ. Teleporady (lekarz-pacjent) reguluje tu rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej (Dz.U. 2022 poz. 1194). Teleporada to więc świadczenie na odległość (telefoniczne lub przy użyciu innych telesystemów), udzielane przez lekarza, pielęgniarkę lub położną udzielających świadczeń POZ. […]

Jak rozliczyć poradę lekarz POZ- lekarz specjalista?

Podczas wizyty pacjenta konsultowanego uprzednio u specjalisty, lekarz POZ sprawozdaje kod wykonanej własnej porady np. “porady lekarskiej udzielanej w miejscu udzielania świadczeń” (5.01.00.0000121) oraz kod przypisany do konsultacji u danego specjalisty.  Na przykład po konsultacji z lekarzem specjalistą w dziedzinie pulmonologii ocenianej podczas porady osobistej, zostaną użyte kody usług  5.01.00.0000121 i 5.01.00.0000201.

Jak rozliczyć poradę pacjent- lekarz specjalista?

Poradę pacjent-lekarz specjalista rozlicza się dwojako, w zależności od sposobu, w jaki lekarz specjalista związany jest z POZ. Jeśli lekarz specjalista jest zatrudniony w naszej placówce, to sprawozdaje kod konsultacji „pacjent-lekarz specjalista”. Jeśli natomiast POZ posiada umowę z placówką zewnętrzną- wówczas lekarz specjalista nie sprawozdaje żadnych świadczeń. Cała sprawozdawczość do rozliczenia z NFZ jest realizowana […]

Podczas wizyty u lekarza kardiologia jest wykonane np. echo serca. Jakie produkty wykazuje specjalista?

Jeśli lekarz specjalista jest zatrudniony w naszej placówce, to sprawozdaje kod konsultacji pacjent-lekarz specjalista oraz wykonanego badania/badań. W tym przypadku echa serca. Jeśli jest umowa z placówką zewnętrzną, wówczas lekarz specjalista nie sprawozdaje żadnych świadczeń. Cała sprawozdawczość do rozliczenia z NFZ jest realizowana w POZ. Lekarz dostarcza dokumentację porady oraz wyniki zrealizowanych badań, a w […]

Jak powinno wyglądać prowadzenie dokumentacji medycznej po stronie specjalisty? Jak powinno wyglądać prowadzenie dokumentacji podczas konsultacji lekarz-lekarz specjalista?

Podstawowymi aktami prawa regulującymi kwestie związane z prowadzeniem i przechowywaniem dokumentacji medycznej są ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz wydane na podstawie przepisów tej ustawy rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. Dokumentacja wytwarzana przez specjalistę musi więc spełniać […]