Czy koordynator ma dokumentować swoją pracę?

Koordynator nie prowadzi dokumentacji medycznej takiej jak lekarze czy pielęgniarki. Efektem jego pracy są umówione terminy porad, badań i konsultacji. W ramach koordynowania realizacji IPOM-u może rejestrować terminy umówionych i zrealizowanych świadczeń w harmonogramie dołączanym do IPOM-u (tzw. HIPOM).

Czy muszę zatrudnić dodatkowego koordynatora, gdy wejdę w opiekę koordynowaną, a mam już koordynatora zajmującego się profilaktyką?

Nie ma obowiązku zatrudnienia dodatkowego koordynatora. Po wejściu w opiekę koordynowaną koordynatorowi profilaktyki zwiększy się zakres obowiązków o zadania, które są wymienione w Zarządzeniu nr 124/2022/DSOZ Prezesa NFZ. Warto natomiast pomyśleć o zatrudnieniu kolejnego koordynatora, gdy obecny nie będzie w stanie obsłużyć wszystkich pacjentów.

Czy kwota 6500 zł na miesiąc jest przeznaczona tylko i wyłącznie na koordynatora?

Nie, jest to kwota, która powinna zostać przeznaczona na wdrożenie koordynacji. Jej podział na poszczególnych pracowników i zadania powinien wynikać z decyzji zarządzającego placówką POZ. Kwota powyższa wynika z zarządzenia Prezesa NFZ nr 162/2022/DSOZ i stanowi ryczałt wypłacany świadczeniodawcy, który ma pod opieką populację w wieku 18+ w łącznej liczbie do 5000 osób. 

Jakie zadania ma koordynator?

Zgodnie z Zarzadzeniem nr. 124/2022/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 29.09.2022 do zadań koordynatora należy: a) monitorowanie obiegu dokumentacji medycznej świadczeniobiorcy, w tym nadzór nad jej kompletnością, b) nawiązywanie i utrzymywanie kontaktu ze świadczeniobiorcą i jego rodziną podczas procesu leczenia, c) ustalanie terminów realizacji poszczególnych etapów opieki zdrowotnej, d) zapewnienie komunikacji pomiędzy personelem administracyjnym a personelem […]